• »
  • Oferta
  • »
  • Kurs montażysty żurawi wieżowych

Kurs operatora żurawi wieżowych

Kurs montażysty żurawi wieżowych

Jesteśmy jedyną firmą szkoleniową w zachodniej i południowej Polsce oferującą szkolenia z
zakresu montażu żurawi wieżowych. Pragniemy podkreślić fakt, że jest jedno z najtrudniejszych i
najbardziej wymagających szkoleń technicznych. Zapraszamy do naszej Akademii Operatora
osoby świadome poziomu trudności oraz niebezpiczeństwa.

Chcesz zostać operatorem żurawia? - sprawdź nasz kurs na żurawie

 

Podstawa prawna - Zadania Konserwatorów są określone:

Źródło UDT:
1. Przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzenia.
2. Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji
eksploatacji , w tym sprawdzanie :
3. Sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji obsługi nie
ustalono
innych terminów, stanu:
4. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy
(w cenie konserwacji usterki do 30 % stawki konserwacji - np. stycznik, przewód do 20 metrów,
szczotki oraz pierścienie silników jazdy suwnicy).
5. Bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego o nieprawidłowościach, które spowodowały
konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika
konserwacji.
6. Konserwujący w ramach wykonywanych czynności może bez uzgodnienia z UDT dokonywać
wymiany elementów suwnicy, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki jak elementy
wymieniane:


KONSERWATORZY NIE MAJĄ W SWOICH OBOWIĄZKACH ŻADNYCH PODSTAW DO
MONTAŻU ŻURAWII WIEŻOWYCH.


Mając powyższe na uwadze, tylko montażyści żurawi wieżowych mogą wykonywać zadania
montażowe.

 

Zakres szkolenia:

W ramach szkolenia poznacie Państwo zasady montażu żurawi wieżowych dolno i górno
obrotowych oraz szybkomontujących.

 

Wymagania wstępne:

Szkolenie z zakresu montażystów wieżowych może rozpocząć każda osoba spełniająca poniższe
wymagania:
- ukończyła 18 rok życia,
- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
- posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych,

 

Zakres Szkolenia:

Szkolenie z zakresu montażystów żurawi wieżowych składa się :
• BHP,
• DTR,
• Użytkowanie eksploatacyjne.
• Podstawowe wiadomości z mechaniki, elektrotechniki i hydrauliki.
• Napędy linowe,
• Budowa urządzenia.
• Technologia robót.
• Zajęcia praktyczne.
Całość szkolenia trwa 100h

 

Celem szkolenia:

Celem kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu montażu żurawi.

Cena: 2350 PLN

Kurs operatora żurawi wieżowych. Szkolenie techniczne. Certyfikat. Zajęcia praktyczne.

Zapisz się!

Kontakt: 502 025 383